T.C Derinkuyu Belediyesi Resmi Web Sitesi
2017 yılı faaliyet raporu
baskan
image


 

T.C.

DERİNKUYU İLçESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI

FAALİYET RAPORU

 


 


 


 


 


2017 YILI FAALİYET RAPORU


BAKAN SUNUŞU


üST YöNETİCİ SUNUŞU


İçİNDEKİLER


I- GENEL BİLGİLER


A- Misyon ve Vizyon


B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar


C- İdareye İlişkin Bilgiler


      1- Fiziksel Yapı


      2- örgüt Yapısı


      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


      4- İnsan Kaynakları


      5- Sunulan Hizmetler


      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


D- Diğer Hususlar


II- AMAç ve HEDEFLER


A- İdarenin Amaç ve Hedefleri


B- Temel Politikalar ve öncelikler


C- Diğer Hususlar


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


A- Mali Bilgiler


      1- Bütçe Uygulama Sonuçları


      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


      3- Mali Denetim Sonuçları 


      4- Diğer Hususlar


B- Performans Bilgileri


      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri


      2- Performans Sonuçları Tablosu


      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     


      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi


      5- Diğer Hususlar


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


           A- üstünlükler


           B-  Zayıflıklar


           C- Değerlendirme


V- öNERİ VE TEDBİRLER


EKLER


2017 YILI


 FAALİYET RAPORU


 


üST YöNETİCİ SUNUŞU


          5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunları ile ülkemizdeki belediyelerde olduğu gibi bizim belediyemizde de çağdaşlaşma ve hizmetlerin hızlı, düzenli ve kaliteli verilmesi açısından bizlerin önünü açmıştır.


          Hakkaniyet ölçülerinde, cesur ve kararlı uygulamalarımızla Belediyemizin mevcut kıt imkânlar içerisinde büyük özverilerle ilçemiz insanına en iyi hizmetleri sunduğumuza ve bundan sonrada da görevde olduğumuz sürece sunacağımıza Derinkuyu halkının ve bizlerin inancı tamdır.


          2017 yılı çağdaş ve modern Derinkuyu ilçesi oluşturulması yolunda, mücadelenin daha çok olduğu yıllardan birisi olmuştur. Meclis üyelerimiz, personelimiz ve halkımızla ortak diyalog içinde çalışma ve başarmanın heyecanını yaşadık. İlçemizin ortak sorunlarını yaşayanlara danışarak, tartışarak ve kararı birlikte alarak katılımcı demokrasinin en güzel örneklerini göster dik.


          Şimdi okutacağım ve elimizde de olacak olan 2017 yılı faaliyet raporunun sayfalarında benim, sizin ve çalışan personellerimizin çabalarına, yaptıklarını ve başarılarını veya eksiklerimizi görebileceksiniz. Bu hizmetlerde imzaları ve emekleri bulunan başta meclis üyelerine, çalışan personele ve bize yaptığımız her işte desteğini esirgemeyen halkımıza teşekkür ediyorum.


          5393 sayılı Belediyenin Kanun 56. maddesi, 17/Mart/2006 tarih ve 26211 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlar ve Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 2017 yılı faaliyet raporu aşağıdaki gibidir


          01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 1 yıllık dönemde, kararların uygulanmasına, Belediyenin mali durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa şekline dair aşağıda sıralanan faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


I-GENEL BİLGİLER


 A-Misyon


          Mevzuatın gerektirdiği yükümlülük layıkıyla yerine getirmek, bürokrasiyi asgariye düzeye indirerek mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılamak, tarihi ve doğal dokuya özen göstermek. önce insan temel politikasıyla, katılımcı demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim anlayışıyla hareket etmek.


  B-Vizyon


çağdaş bir hizmetin sunulmasında bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan bir kadro ile teknolojik donanımı çağın gereklerine hızlı ve anında cevap verecek fiziki ortamı ve çalışanlarının gülen yüzleri ile vatandaşa örnek bir hizmet sunmak.


 


          C-Yetki Görev ve Sorumluluklar


5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları


‘‘Belediyenin Görev ve Sorumlulukları’’


  Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;


  a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)


  b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)


 


 


––––––––––––


(1)  10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.


(2)  Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..."  ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.


(3)  12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.


 


(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.


  (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )


  Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.


  Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)


  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.


Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.


  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.


  (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.


  Belediyenin yetkileri ve imtiyazları


                  Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:


  a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.


  b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.


  c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.


  d) özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.


  e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.


f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.


  g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.


––––––––––––


 (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.


   h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.


  i) Borç almak, bağış kabul etmek.    


  j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.


  k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.


  l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.


  m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.


  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.


  o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.


  p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.


  r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,


s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.


(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.


  (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.


  (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.


  Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.


  İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1)


 


  Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.


  Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.


 


 


 


––––––––––––


 


 


 (1) a)   10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın  birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiştir.


      b)   28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine “meclis kararıyla mabetlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere” ibaresi eklenmiştir.


 


  Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.


(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.(1)


        


        


                 Belirtilen görevler yerine getirilmiş olup herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.


                


                 D-İdareye İlişkin Bilgiler


 


                 1- Fiziksel yapı


                 Derinkuyu belediyesinde, merkezde 1 adet hizmet binası, 1 adet düğün salonu, 1 adet Kültür Merkezi, 14 adet lojman, 22 adet çarşı dükkânı, 53 adet sanayi dükkanı,  1 adet kamyon garajı, 1 adet hal binası,  3 adet su deposu, 1 adet atık su arıtma tesisi, Hakkı ATAMULU Kültür Parkı, Nevşehir İl özel İdaresine Sağlık Ocağı Kullanımı için tahsis idilen binanın, 2016 yılında sağlık ocağının taşınmasından dolayı Belediyemize; Belediye Hizmet binası olarak kullanmak şartıyla devri sağlanmıştır.


                


DERİNKUYU BELEDİYESİNE AİT MEVCUT ARAç LİSTESİ


 


           NO

PLAKA NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

1

------

GREYDER

KAMUTSU

2000

2

50 ES 750

DAMPERLİ KAMYON

BMC FATİH

1994

3

50 DY 745

SU ARAZöZü

BMC FATİH

1990

4

50 DZ 269

İTFAİYE ARACI

FORD CARGO

1990

5

50 AV 749

SU ARAZöZü

BMC FATİH

1997

6

50EA 259

KAMYONET

FİAT 50NC

1990

7

50 EC 535

TRAKTöR

STAYER

1991

8

50 AL 643

TRAKTöR

STAYER

1987

9

50 ES 515

VİDANJöR

GENATO

1994

10

50 DL 209

DAMPERLİ KAMYON

FORD CARGO

2004

11

50 DD 387

CENAZE YIKAMA ARACI

FİAT 50NC

1988

12

50 DE 468

CENAZE ARACI

DOTGE

1986

13

50 ZA 902

OTOMOBİL

RENAULT TOROS

2000

14

50 AL 432

KANAL TEMİZLEME ARACI

MAN

1987

15

50 ES 917

OTOMOBİL

RENAULT TOROS

1994

16

----

KEPçE

JSB

2009

17

50 DE 371

OTOMOBİL

RENAULT MEGANNE

2009

18

----

HİTACİ EKSKAVATöR

HİTACİ

2011

19

50 DA 188

CENAZE TAŞIMA ARACI 350M. çİFT KABİN

FORD TRANSİT

2011

20

50 DU 153

4X2 KAMYONET

ISUZU D MAX

2011

21

50 ZA 010

DAMPERLİ KAMYON

MERCEDES

2012

22

50 ZA 690

7+1 çöP KAMYONU

OTOKAR

2014

23

50 ZB 187

çöP KAMYONU

FORD KARGO

2014

24

--

LASTİK TEKERLEKLİ YüKLEYİCİ

KAWASAKİ

2015


 


          2-örgüt Yapısı


          Belediyemizde özel Kalem Müdürlüğü,  Fen işleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bulunmaktadır.


 


          3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


 


          Belediyemiz teknolojik olarak 19 adet bilgisayar, 14 adet yazıcı, 2 adet fotokopi makinesi, 1 Adet evrak tarayıcı 1 adet fax makinesi, 2 adet post cihazı, 2 adet daktilo, 3 adet LED TV, 1 adet GPS ölçüm cihazı 2 adet server bulunmaktadır. Her türlü kaynağa ve bilgiye ulaşılmak üzere 24 saat internet bağı mevcuttur.


          4-İnsan Kaynakları


          2017 yılı sonu itibariyle Belediyemiz bünyesinde toplam 35 adet Personel fiilen görev yapmıştır.


2017 yılında; Memur Hikmet AKSU, İşçi Osman UZUN, İşçi H. İbrahim YILMAZ ve İşçi Hanifi YAĞMUR emekli olmuşlardır.


          Belediyemiz Mevcut kadro İcmal Durumu:


MEMUR

DAİMİ İŞçİ

GENEL TOPLAM

SöZLEŞMELİ PERSONEL

BOŞ

DOLU

TOPLAM

BOŞ

DOLU

TOPLAM

BOŞ

DOLU

                  

          1

81

12

93

25

22

47

106

34


5- Sunulan Hizmetler


         


Bu dönemde toplam 1031 adet evrak girmiş olup çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere 1080 adet evrak çıkışı yapılmıştır.


 


          Ayrıca iş yerlerine 22 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 32 adet inşaat ruhsatı verilerek, 24 adet de yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 12 adet mesken su abonesi 12 adet şantiye abonesi, 5 adet iş yeri abonesi, 3 adet bahçe abonesi, yapılarak; toplamda su abone sayımız 3425 olmuştur.


 


          Belediye encümeni 2017 yılında her hafta toplanmış olup, bu toplantılarda 67 adet karar alınmış olup, alınan kararlar ilgili yerlere sevk edilmiştir. 2017 yılında Belediye Meclisi 11 defa olağan toplantı yaparak, bu toplantılarda 42 adet karar alarak, kararlar ilgili yerlere gönderilmiştir,


          Belediyemize başvuran 83 adet çiftin nikâh akdi gerçekleşmiştir.


 


2017 YILI İçERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İHALELER


(4734 sayılı kanun kapsamında)


  S.No

İşin Adı

Sözleşme Bedeli

Sözleşme Tarihi-Bitiş Tarihi

1

Akaryakıt ve LPG mal Alımı

364.000,00 TL.

06/01/2017 – 06/01/2018


 


    Ayrıca Doğrudan Temin olarak da 2017 yılı içerisinde; mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.


  1.  2017 / Ocak Ayı Doğrudan Temin Tutarı                        Toplam:                      60.117,48 TL


  2.  2017 / Şubat Ayı Doğrudan Temin Tutarı                       Toplam:                    130.715,39 TL.          3.  2017 / Mart Ayı Doğrudan Temin Tutarı                    Toplam:                       93.914,04 TL.


  4.  2017 / Nisan Ayı Doğrudan Temin Tutarı                       Toplam:                        31.991,49 TL.


  5.  2017 / Mayıs Ayı Doğrudan Temin Tutarı                       Toplam:                    120.547,69 TL.


  6.  2017 / Haziran Ayı Doğrudan Temin Tutarı                    Toplam:                     133.805,70 TL.


  7.  2017 / Temmuz Ayı Doğrudan Temin Tutarı                  Toplam:                       77.139,83 TL.


  8.  2017 / Ağustos Ayı Doğrudan Temin Tutarı                   Toplam:                      78.763,75 TL.


  9.  2017 / Eylül Ayı Doğrudan Temin Tutarı                        Toplam:                      41.985,16 TL.


10.  2017 / Ekim Ayı Doğrudan Temin Tutarı                        Toplam:                    113.354,83 TL.


11.  2017 / Kasım Ayı Doğrudan Temin Tutarı                      Toplam:                     125.604,53 TL.


12.  2017 / Aralık ayı doğrudan temin Tutarı                          Toplam:                        77.076,35 TL.


                                                                                                 TOPLAM:             1.085.016,24 TL.


 


        6- Yönetmelik ve iç Kontrol Sistemi


          Belediyemiz tüm personelinin özlük dosyaları, izin hastalık raporları ve memur sicillerinin takibi yapılarak, personelin geliş gidiş saatleri ve işyerinde bulunuş saatleri takip edilmektedir.


 


          E- Diğer Hususlar


          Belediyemizde mevcut memur kadroları yetersiz olup, personel eksikliği mevzuatta meydana gelen sürekli değişikliklerin takibini ve uygulanmasını güçleştirmektedir. Personel sıkıntısının da aşılmasıyla daha mükemmel bir yapıya kavuşacaktır.


 


 


 


II- AMAç ve HEDEFLER


 


          A- İdarenin Amaç ve Hedefleri


          Halkımızın su ihtiyacının 2017 yılında olduğu gibi kesintiye uğramadan karşılamak İlçemizdeki tarım arazilerini koruyarak yerleşim yerini toplu konut alanına kaydırmak, İlçemiz mevcut yollarını kilitli parke taşıyla kaplayarak halkımızı çamur ve tozdan kurtarmak amaç ve hedeflerimizdendir.


          Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip yapılmakta olup, uygulanmasının da tam olarak yerine getirilmesini sağlamak. Ayrıca borçları asgariye indirmek ve birimlerde kurulacak iyi bir diyalog ve yol gösterici olarak tasarrufu sağlayıp gelir ve gider bütçelerini tahmin edilen bütçe rakamlarına ulaştırmak.


 


          B- Temel Politikalar ve öncelikler


           Belediyemizi: halkla iç içe bütünleştirmek ve halkın sorunlarını günü gününe çözebilmek duruma getirilmektedir. Belediyemizin takip ve tahsilini gerçekleştirmektir.


 


          C- Diğer Hususlar


 


           Vatandaşımız patatesin yasaklanmasından dolayı, ekonomik krize girmiş olup, Belediyemize olan borçlarını ödemekte sıkıntıya düşmüştür. Bu sebep den ötürü Belediye alacakları aşırı derecede artmış bu alacaklarının asgari ölçülere çekilmesi temel amaç ve hedeflerimizdir.


 


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


 1. Mali Bilgiler

 2.  


 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

   

   

   

  2017 YILI BüTçESİ VE KESİNLEŞME ORANLARI:

  1.Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2017 Yılı Gider Bütçesi

   

   


KOD

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

TOPLAM öDENEK  (TL)

GERçEKLEŞME (TL)

GERçEKLEŞME ORANI (%)

 

01

PERSONEL GİDERİ

2.609.000,00

2.510.447,55

96,22

 

02

SOSYAL GüVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ

415.000,00

377.569,58

90,98

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ

4.166.000,00

3.862.499,61

92,71

 

04

FAİZ GİDERİ

35.000,00

30.680,80

87,65

 

05

CARİ TRANSFERLER

278.000,00

245.566,29

88,33

 

06

SERMAYE GİDERİ

9.386.000,00

282.955,98

3,01

 

07

SERMAYE TRANSFERİ

5.000,00

0

0

 

08

YEDEK öDENEKLER

106.000,00

0

0

09

TOPLAM

17.000.000,00

7.309.719,81

42,99


 


 


NOT: 2017 yılı Gider Bütçesi gerçekleşme oranı ( % 42,99) düşük görünmekte olup bunun nedeni 2017 yılı Bürtçesine Konulan Sermaye Giderleri Tertibinde bulunan Kanalizasyon yapımı giderlerinin gerçekleşmemesindendir. Bu ödenek düşüldüğünde asıl gerçekleşme oranı %77,76 dır.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016 Yılı Gelir Bütçesi


KOD

GELİRLERİN EKONOMİK  SINIFLANDIRILMASI

BAŞLANGIç öDENEĞİ (TL)

GERçEKLEŞME (TL)

GERçEKLEŞME ORANI (%)

1

VERGİ GELİRLERİ

703.000,00

619.633,53

88,14

2

TEŞEBBüS VE MüLKİYET GELİRİ

1.101.000,00

1.310.500,01

119,02

3

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMAR

410.000,00

0,00

0,00

4

Diğer gelirler

7.058.000,00

6.603.680,75

93,56

5

Sermaye gelirleri

128.000,00

113.150,00

88,39

 

TOPLAM

9.400.000,00

8.646.994,29

91,98


 


        2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


          Belediyemizin 2017 yılsonu geliri 8.646.994,29 TL, gideri 7.309.719,81 TL olarak gerçekleşmiştir.


 


          2017 yılı gerçekleşen gider bütçesinin gerçekleşmesi tahmin edilen bütçenin altında kalmış ve bütçenin gerçekleşme oranı % 42,99 olmuştur. Yıl içinde gider kalemlerinde ödenek yetersizliği nedeniyle fazla olan ödenek kalemlerinden aktarma yapılmıştır.


 


          2017 yılı gerçekleşen gelir bütçesinin gerçekleşmesi, tahmin edilen bütçenin altında kalmış ve bütçenin gerçekleşme oranı% 91,98 olmuştur.


 


          2017 yılı gelirinin, 2017 yılı giderini karşılama oranı % 118,29 oranda olmuştur.


 


          2017 yılı personel giderleri toplamı 2.510.447,55 TL olup, 2017 yılı personel giderlerinin belediye gelirlerine oranı % 29,03 olarak gerçekleşmiştir.


 


          3- Mali Denetim Sonuçları


 


          2017 yılında Belediyemiz; Mali, Genel iş ve işlemleri yönden denetimi yapılmamıştır.


 


          4-Diğer Hususlar


          Personel giderleri asgari ölçüde olup, daha alt seviyelere çekilmesi mevcut durumda mümkün değildir.


 


Belediyemizin Borç Durumu (31/12/2017 tarihi itibariyle)


 

 

 

1

İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER

208489 NOLU KANALİZASYON KREDİSİ

329.231,46 TL.

2

İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER

243760 NOLU TEMİNETLI İMAR PROJE KREDİSİ

3.242,20 TL.

3

İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER

251412 NOLU TEMİNETLI İçME SUYU PROJE KREDİSİ

47.109,79 TL.

3

ELEKTRİK BORCU (TEDAŞ 'A OLAN BORç)

650.339,60 TL.

4

BüTçE EMANETLERİ

50.261,56 TL.

5

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

31.946,90 TL.

                                                                            TOPLAM

  1.112.131,51TL.


 


Belediyemizin hiçbir Devlet Kurumuna ( SGK Primi, Vergi Borcu vb.) borcu bulunmamaktadır.


Mevcut olan Elektrik borcu eski dönem olup; güncel elektrik borcumuz bulunmamaktadır. Geçmişe yönelik elektrik borcumuz MEPAŞ tarafından yapılandırılmış olup; yapılan borç yapılandırılmasında toplam tutar 780.407,51 TL. borç iki ayda bir ödemeli 18 eşit taksit olarak yapılandırılmıştır. 2017 yılında 3 taksit ödenmiştir.


 


 


Belediyemizin Alacak Durumu


GELİR TüRü

ALACAK TUTARI

GECİKME

TOPLAM ALCAK

çEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

67.292,62

57.291,70

124.584,32

EMLAK VERGİSİ

120.663,64

70.523,93

191.187,57

HARç VE üCRETLER

3.184.704,81

84.070,10

3.268.774,91

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

20.647,20

19.778,34

40.425,54

KİRA GELİRİ

739.549,74

415.891,19

1.155.440,93

SU GELİRİ

1.602.012,41

1.245.077,33

2.847.089,74

KATSAYI FARKI

4.850,80

174,31

5.025,11

TOPLAM

5.739.721,22

1.892.806,90

7.632.528,12


 


 


         


 


 


B-Performans Bilgileri


 


          1-Faaliyet ve Proje Bilgileri


          İlçemiz Kanalizasyon şebekesine ek yapılması işi için İller Bankası tarafından proje ihale süresi tamamlanmış olup; proje Belediyemize teslim edilmiştir.


          Bu iş ile ilgili SUKAP kapsamında % 50 Devlet tarafından karşılanacak olup geri kalan % 50’lik kısmı için İller Bankasından kredi onayı alınmıştır. İhale İller Bankası tarafından yapılmıştır. Yükleniciyle sözleşme yapılmış olup; yer teslimi yapılmıştır. Fenni yönden çalışılması sakıncalı olan günlerin bitimi ardından iş başı yapılacaktır.


          İlçemiz İçme Suyu Şebekesine ait ek yapılması için İller bankası tarafından proje ihale süresi tamamlanmış olup; Proje Belediyemize teslim edilmiştir.


         


          2-Performans Sonuç Tablosu


          Avrupa birliğine uyum sağlanması için mevzuatta yapılan değişikliklerden belediyemizi ilgilendiren yönleri günü gününe takip edilerek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatları geciktirilmeden verilmektedir.


 


            3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi


          Mevzuattaki değişiklikler ve yapılması gereken tüm işler, geciktirilmeden yerine getirilmiştir.


            4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi


          Belediyemiz yasalarının izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte, meclis gündemini ve meclis kararlarının özetlerini günü gününe hazırlamış olduğumuz www.derinkuyu.bel.tr  internet sitemizde yayınlamaktayız. Ayrı halkımızı ilgilendiren konular bu sitemizde açık olarak gözükür.


          5-Diğer Hususlar


          Tüm imkânsızlıklara rağmen işlerimiz aksatılmadan yerine getirilmekte ve örnek gösterilmekteyiz.


 


          IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


          A-üstünlükler


. Plan, halihazır ve kadastro paftaların güncellenmesi.


. Birim içi ve birimler arası koordinasyonun gelişmiş olması.


. Şehir genelindeki diğer kamu ve özel teşebbüslerle ortak şekilde işlerin yürütülmesini sağlaması 


. Numarataj sisteminin tamamlanmış ve güncel olması


. Tapu kadastro bilgilerinin sağlıklı olması


. Şehrimizde bulunan su depolarının yeterli olması


. Mevcut imar planlarına göre su ve kanalizasyon şebekesinin yeterli olması


. Temizlik işlerinin özelleştirilmiş olmasından dolayı daha düşük maliyetle daha yüksek verimin  


Alına bilmesi


. Sosyal Belediyeciliğin ön plana çıkmış olması


          B-Zayıflıklar


. İdari ve teknik personelin yetersizliği


. Kültürel ve sosyal tesislerin yetersiz olması


. İtfaiye teşkilatımızın olmaması


. Kurum arşivimizin olmayışı


. Personelin eğitim ihtiyacı


          C-Değerlendirme                                                                                              09/03/2018


 


          


                                                                                                                               


 


 


 


                                                                                                                                 Ahmet BALCI


                                                                                                                               Belediye Başkanı


 


 


       

MALİ HİZMETLER BİRİM YöNETİCİSİNİN BEYANI

 

    Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

       

          Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

            İdaremizin 2017 faaliyet raporunu  ‘’III/A-Mali bilgiler’’ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

(Nevşehir ili, Derinkuyu İlçesi Belediye Başkanlığı. 09/03/2018)

 

 

                                                                                                      Tayfur İNCE

                                                                                              Mali Hizmetler Müdür V.

 

 

  


Ek-4  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin beyanı


 


 


 


Ek-2: üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı


 

 

   

 

İç KONTROL GüVENCE BEYANI

  

               üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

               Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

               Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm

 

               Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2[4]

                  

               Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Nevşehir İli Derinkuyu Belediye Başkanlığı-

09/03/2018)

      

 

 

İmza

Ahmet BALCI

Belediye Başkanı


 


önceki sayfa

Nöbetçi eczaneler
eczane
Ziyaretçi Defteri
RUHİ ERTAŞ SAYIN BAŞKANIM BAŞINIZ SAOLSUN BEN DE Ç...
almanyadan... allah rahmet eylesin hudaverdi kardesimize
Rıfkı Erin Meclis üyemiz ve çok kıymetli dostum Say...
yusuf gemici hizmetlerinizin defamını bekliyoruz durm...
İSMAİL GÖK ANLAŞILAN DERİNKUYU BELEDİYESİNİNDE SANS...
mehmet polat derinkuyulu akraba ve derinkuyululara b...
durmuş celepci arkadaşlar siz siz olun birbirinze saygı...
ZiyaretciDefteri
Tasarım ve Kodlama ENTech Bilgisayar tarafından yapılmıştır